• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی - جلسه ۴۹

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ چهـل‌ و نهم(49) ‌ 2 آذرمــــاه‌ 1383 هجری‌شمسی ‌ 9شوال‌المکرم‌ 1425 هجری‌ قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز دوشنبه‌ دوم‌ آذرماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌:  سیدحسین‌هاشمی‌، مرتضی‌ کرمی‌، علی‌ دیرباز و ابوالقاسم‌مختاری‌.4 ـ بیانات‌ نایب‌ رئیس‌ محترم‌ مجلس‌…