• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۲۱ - ۲۱۹)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    ‏219‏‏« رسیدگی به دعوای اعسار در صلاحیت دادگاهی است که ابتدا به دعوای اصلی ‏رسیدگی کرده است.» ‏        سؤال ـ با توجه به ماده 20 قانون اعسار و ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای ‏عمومی و انقلاب کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را دارد؟ ‏ نظریه شماره3864/7 ـ 7/5/1382‏ نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه‏         با توجه به صراحت ماده 20 (1) قانون اعسار و ماده 24 (2) قانون تشکیل ‏دادگاههای عمومی و انقلاب که جانشین مواد 39، 40 و 41 قانون آیین ‏دادرسی مدنی است، رسیدگی به دعوای اعسار،…