• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر دهدز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر دهدز استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان           پیرو نامه شماره 90/300/98022 مورخ 12/11/1390 در خصوص اعلام مصوبه طرح جامع شهر دهدز پاراگراف آخر نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:           این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر دهدز تا پایان دوره طرح (1400) معادل 6552 نفر در محدوده‌ای به وسعت 31/239 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 4/27 نفر در هکتار) و حریمی به مساح…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر صفی‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر صفی‌آباد استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان        پیرو نامه شماره 90/300/108290 مورخ 23/12/1390 در خصوص اعلام مصوبه طرح جامع شهر صفی‌آباد پاراگراف آخر نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:        این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر صفی‌آباد تا پایان دوره طرح (1400) معادل 10575 نفر در محدوده‌ای به وسعت 6/210 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 2/46 نفر در هکتار) و حریمی …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق زمین به میزان ۷/۸ هکتار به محدوده شهر صفی‌آباد جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق زمین به میزان 7/8 هکتار به محدوده شهر صفی‌آباد جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی         در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایرا…
 • اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۳۶۷۰۰/۳۹۰۹۰                                                                     ۷/۳/۱۳۹۱ اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه در تبصره ماده (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت۴۳۶هـ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ عبارت «تبصره (۴)» به صورت عبارت «تبصره (۳)» تحریر شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود. دبیر هیئت دولت ـ علی صدوقی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر دهدز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۱۰۹۳۲                                                                  ۳۱/۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر دهدز استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان پیرو نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۹۸۰۲۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ در خصوص اعلام مصوبه طرح جامع شهر دهدز پاراگراف آخر نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر دهدز تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۶۵۵۲ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۳۱/۲۳۹ هکتار شامل کاربری‌های موردنیا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر صفی‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۱۰۹۵۸                                                                  ۳۱/۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر صفی‌آباد استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان پیرو نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۱۰۸۲۹۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ در خصوص اعلام مصوبه طرح جامع شهر صفی‌آباد پاراگراف آخر نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر صفی‌آباد تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۱۰۵۷۵ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۶/۲۱۰ هکتار شامل کاربر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر الوند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۱۰۲۹۷                                                                  ۲۷/۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر الوند استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین در اجرای بند (۵) ذیل ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق زمین به میزان ۷/۸ هکتار به محدوده شهر صفی‌آباد جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۱۰۲۹۲                                                                  ۲۷/۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق زمین به میزان ۷/۸ هکتار به محدوده شهر صفی‌آباد جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی در اجرای بند (۵) ذیل ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب…