• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۷۴ - ۱۷۵)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    174« محکومیت به ردّ مال و پرداخت خسارت مشمول قاعده مرور زمان نمی‌شود»           سؤال ـ مطابق مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مجازاتهای بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی با شرائط مقرر در قانون مشمول مرور زمان می‌شود آیا محکومیتهای مربوط به ردّ مال یا پرداخت خسارات ناشی از جرائم مذکور نیز مشمول مرور زمان خواهدبود یا خیر؟ نظریه شماره6499/7 ـ 27/8/1383 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه            آنچه مطابق مقررات (موضوع مواد173 (1) و 174 …