• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر مأمونیه

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مرکزی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر مأمونیه در جلسه مورخ 29/7/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، مشروط به خروج شهرک صنعتی از حریم طرح جامع براساس ماده 2 قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک مصوب 1384 (مطابق نقشه پیوست) خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.   رییس جمهور و…