• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۴۳ تا ۱۴۴)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    1431ـ در مورد حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم زوجه با همسر دیگر نیست.2ـ طلاق مخصوص عقد دائم است عقد موقت با انقضاء مدت یا بذل آن از ناحیه زوج خاتمه می‌یابد و فرقی بین ازدواج موقت یک ساله و نود و نه سال نیست.3ـ معرفی خود بعنوان تجرد موجب حق فسخ برای طرف مقابل است علاوه بر آن مشمول ماده 647 قانون مجازات اسلامی خواهدبود.          سؤال ـ 1‌ـ در مواردی که زوجه به موجب قباله ازدواج حق فسخ نکاح را در صورتی که زوج دارای زن دیگر باشد، دارد آیا اگر همسر وی با عقد ازدواج موقت ازد…