• رأی شماره ۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص وظیفه شهرداریها نسبت به افراز و تفکیک اراضی در محدوده شهرها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ: 12/3/1387                  شماره دادنامه: 148                  کلاسه پرونده: 87/116       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای رامین مرادی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 31 و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه سی و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1688 موضوع شکایت آقای سیدعباس ابراهیمی به طرفیت شهرداری بیجار به خواسته الزام خوانده به‌تفکیک مقدار 2600 مترمربع مالکیتی موضوع اسناد مالکیت شماره 2354و2346 به‌شرح دا…
 • رأی شماره۱۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
       تاریخ: 5/3/1387              شماره دادنامه: 136                   کلاسه پرونده: 87/78     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.     شاکی: آقای محمدرضا موران.     موضوع شکایت و خواسته: اعلام‌تعارض آراء صادره از شعبه25 و 15 دیوان‌عدالت‌اداری.      مقدمه: الف ‌ـ شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده 84/1855 موضوع شکایت امیر مقتدر به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به شرح دادنامه 545 مورخ31/4/1386 به این شرح اداره اقدام به صدور رأی نموده است، با توج…
 • رأی شماره ۱۱۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص همترازی تحصیلات غیررسمی مستخدمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ: 11/10/1386             شماره دادنامه: 1192                 کلاسه پرونده: 86/211       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای رسول دست نشان.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض‌آراء صادره از شعب13و 24 دیوان‌عدالت‌اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1300 موضوع شکایت آقای رسول دست نشان به طرفیت، شرکت مخابرات استان زنجان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به خواسته، الزام خواندگان به پذیرش مدرک تحصیلی اخذ شده از دانشگاه امام حسین…