• اصلاح ماده (۶۵) آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۵۶۴۱۰/ت۵۲۹۰۰هـ                                                        ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ اصلاح ماده (۶۵) آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وزارت کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۵۴۲۶۱ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴  وزارت کـشور و بـه اسـتناد مـاده (۹۳) قـانـون انتخابات مجلـس شـورای اسـلامـی ـ مصوب ۱۳۷۸ ـ با اصلاحات بعدی آن تصویب کرد: ماده (۶۵) آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۱۴۳/ت۲۲۲۲۰هـ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر…
 • اصلاح بند (ب) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۵۸۶۵۹/ت۵۲۷۹۱هـ                                                           ۲/۱۲/۱۳۹۴ اصلاح بند (ب) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق توسعه ملی هیأت‌وزیران در جلسه ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ تصویب کرد: در بند (ب) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سر…
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۵۹۰۰۵/ت۵۲۰۶۲هـ                                                           ۳/۱۲/۱۳۹۴ اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴  کل کشور سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت وزارت نیرو ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهادکشاورزی وزارت ورزش و جوانان ـ سازمان حفاظت محیط زیست هیأت‌وزیران در جلسه ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۵۸۶۴۸/ت۵۲۸۹۵هـ                                                           ۲/۱۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت‌وزیران در جلسه ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۱۴۲۸۸/۵۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بود…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۵۷۱۹۹/ت۵۱۱۴۲هـ                                                        ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی هیأت‌وزیران در جلسه۱/۹/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۸۰۵۹۲ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۲۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب۱۳۷۷ ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به…
 • تصویب‌نامه در خصوص لغو مصوبه‌های هیأت وزیران به شرح جداول پیوست

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ                                                         ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص لغو مصوبه‌های هیأت وزیران به شرح جداول پیوست وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۸۰۳۵۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ مصوبه‌های هیأت وزیران به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است از تاریخ تصویب لغو می‌شوند. ۲ـ منظور از حقوق مالکانه در مصوبه‌های…
 • قانون اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی (آمبودزمانی) کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۷۸۵۷۵/۲۵۴                                                                    ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۵۵۸۹۸/۴۸۷۳۹ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی(آمبودزمانی) کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه عل…