• اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب ۱۳۶۵ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۱۶۰۶/ت۴۸۳۱۲هـ                                                             ۱/۷/۱۳۹۲ اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب ۱۳۶۵ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۶۳۹/۶۲ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب ۱۳۶۵ـ تص…
 • اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۲۲۴۰/ت۴۹۶۰۷ک                                                             ۲/۷/۱۳۹۲ اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین اعضای هیئت مدیره  سازمان منطقه آزاد کیش دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب نمودند: عضویت غیرموظف آقای مسعود سلطانی‌فر در هیئت مدیره سازما…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۱۶۰۴/ت۴۳۹۸۷هـ                                                             ۱/۷/۱۳۹۲ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان حفاظت محیط زیست معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (ب) ماده (۱۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب۱۳۸۹ـ ، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی بند (ب…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدطاهر طاهری به عنوان استاندار البرز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۲۱۶۴/ت۴۹۶۲۶هـ                                                              ۲/۷/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدطاهر طاهری به عنوان استاندار البرز وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۷۵۳۱۵ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانـین و مقررات مربوط به انتـصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب۱۳۶۰ـ تصویب نمود: آقای سیدطاهر طاهری به عنوان استاندار البرز تعیین می‌شود. معاون اول رئی…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای هوشنگ بازوند به عنوان استاندار لرستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۲۱۵۸/ت۴۹۶۲۵هـ                                                              ۲/۷/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای هوشنگ بازوند به عنوان استاندار لرستان وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۷۵۳۱۵ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانـین و مقررات مربوط به انتـصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب۱۳۶۰ـ تصویب نمود: آقای هوشنگ بازوند به عنوان استاندار لرستان تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‎جم…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای رسول زرگرپور به عنوان استاندار اصفهان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۲۱۵۷/ت۴۹۶۲۴هـ                                                              ۲/۷/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای رسول زرگرپور  به عنوان استاندار اصفهان وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۷۵۳۱۵ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانـین و مقررات مربوط به انتـصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب۱۳۶۰ـ تصویب نمود: آقای رسول زرگرپور به عنوان استاندار اصفهان تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‎ج…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدموسی خادمی به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۲۱۶۹/ت۴۹۶۲۷هـ                                                              ۲/۷/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدموسی خادمی  به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۷۵۳۱۵ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانـین و مقررات مربوط به انتـصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب۱۳۶۰ـ تصویب نمود: آقای سیدموسی خادمی به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد تع…