• رأی شماره۲۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان پرداخت فوق‌العاده جذب برای نوبت کاری دوّم در آموزش و پرورش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
            تاریخ: 24/3/1388                     شماره دادنامه:248                    کلاسه پرونده: 88/229          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: آقای جعفر جعفرپور.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب  اول و چهارم دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2962 موضوع شکایت آقای جعفر جعفرپور به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به حذف فوق‎العاده جذب نوبت دوم از حکم کارگزینی و تقاضای اجرای آن به ش…
 • رأی شماره ۲۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیمات شرکت ملی نفتکش ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
            تاریخ: 24/3/1388                    شماره دادنامه:250                   کلاسه پرونده: 88/214          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: آقای سیدمجید بوشهری.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 13 دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1149 موضوع شکایت آقای سیدمجید بوشهری به طرفیت شرکت ملی نفتکش ایران به خواسته حق ماموریت و فوق‎العاده‎های طرح اقماری به شرح دادنامه شماره 1660 مورخ 23/9…
 • رأی شماره۲۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۶۶۰/ت۳۹۴۵۳ مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
            تاریخ دادنامه: 24/3/1388                شماره دادنامه:249                کلاسه پرونده: 88/593          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: آقای علی بارسمی ممقانی.  ‎          موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 660/ت39453 مورخ 10/1/1387 هیأت وزیران.           مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران در مصوبه فوق الاشاره در جلسه مورخ 26/12/1386 با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تصویب نمودند که پرداخت باقی‌مانده مطالبات بازنشستگان از صن…
 • رأی شماره۲۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۲ـ۱ و ۳ـ۱ از مصوبه مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۶ و بند ۸ ـ۱ مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ استانداری خر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  خراسان جنوبی در خصوص دشت بیاض           تاریخ: 24/3/1388                  شماره دادنامه: 246                    کلاسه پرونده: 87/266          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: آقای حسین خاکسار.          موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2ـ1 و 3ـ1 از مصوبه مورخ 21/1/1386 و بند 8 ـ1 مصوبه مورخ 22/1/1386 استانداری خراسان جنوبی در خصوص دشت بیاض.          گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، در سال 1362 دو نقطه روستایی خضری و دشت بیاض به فاصله…
 • رأی شماره۲۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اجرای ماده۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به بازنشستگی مصوب۱۳۷۹

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
            تاریخ: 24/3/1388                    شماره دادنامه: 245                    کلاسه پرونده: 86/205          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: آقای منوچهر ظهرابی.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و سوم دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/790 موضوع شکایت آقای منوچهر ظهرابی‌علی‌آبادی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری ـ سازمان ملی زمین و مسکن به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی وی براساس ماده 9 ق…