• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه گلستان

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم گلستانموضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه گلستان         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند؛ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 27/6/1385، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای گلستان مشتمل بر 11 شهرستان را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسم…