• رأی شماره۳۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند (و) مصوبه شماره ۶۳۳۷۸/ت۳۵۷۰۲هـ ـ ۱/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران مبنی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   بر تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی بدون رعایت ترتیبات مقرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1373   مجمع تشخیص مصلحت نظام                                                                                   تاریخ دادنامه: 9/8/1390      شماره دادنامه: 337      کلاسه پرونده: 88/812          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری          شاکی: سازمان بازرسی کل کشور          موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «و» تصویب‎نامه شماره 63378/ت35702هـ 1/6/1385 هیأت وزیرا…
 • رأی شماره۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۳ـ۴ـ۱۶ طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره ۱۷۷۴ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات عمومی شهری است          تاریخ دادنامه: 9/8/1390      شماره دادنامه: 336      کلاسه پرونده: 89/7         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری         شاکی: سازمان بازرسی کل کشور         موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 3ـ4ـ16 طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شورای اسلامی شهر کرمان         گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق م…
 • رأی شماره۳۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۸ صورتجلسه ۲۴ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   شماره 3782 مورخ 2/5/1386 شهرداری آباده در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات عمومی شهری است           تاریخ دادنامه: 9/8/1390         شماره دادنامه: 333   کلاسه پرونده: 86/594          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری          شاکی: آقای محمدحسن شکیبایی          موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 صورتجلسه 24 مورخ 4/5/1382 شورای اسلامی شهر آباده و نامه شماره 3782 مورخ 2/5/1386 شهردار آباده          گردش کار: به موجب نامه شماره 3782 مورخ …
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                                               (مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی        مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم» که در جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:        «آقـای دکتر سیدمحـمدکاظم تـدین به مـوجب تأیـید شـورای عالی انـقلاب فرهنگی، به عنوا…