• اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ                                                              ۲۸/۱/۱۳۹۱ اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۵/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۵۷۹۳۶/۱ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۴۷) اصلاحی قانون مطبوعات ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ تصویب نمود: ۱ـ با توجه به تصویب‌نامه شماره ۶۳۶۴۲/ت۳۲۰۸۵هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۳ و این تصویب‌نامه، شماره مواد (۳۴) و (۳۵) آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۲۱۸۷/ت۲۳۰۳۷هـ…
 • اصلاح تصویب‌نامه موضوع نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۱۲۲۵۹/ت ۴۷۴۹۸هـ                                                           ۲۸/۱/۱۳۹۱ اصلاح تصویب‌نامه موضوع نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور وزارت ورزش و جوانان هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۴۸۹۸۰/۱ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۰ وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ـ عنـوان ورزش حرفـه‌ای مندرج در بند ۲/۱/۱ پیوسـت تصویـب‌نامه شماره ۴۱۱۷۳/ت۲۷۴۴۷هـ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۲، موضوع نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور به شرح…
 • اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۲۰۶۲/ت۴۲۹۳۹هـ                                                              ۲۸/۱/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۵۹۵ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:   اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران فصل اول ـ کلیات و تعاریف ماده۱ـ در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: …
 • آیین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۱۲۰۶۸/ت ۴۶۰۹۵هـ                                                            ۲۸/۱/۱۳۹۱ وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۹۳/۰۲/۸۹ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق مفاد تصویب‌نامه شماره ۲۰۵۸۴۷/ت۴۳۸۵۵هـ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸، آیین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران ماده۱ـ …
 • تنفیذ اجرای آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در صندوق توسعه ملی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۱۲۲۵۱/ت ۴۷۲۴۴هـ                                                           ۲۸/۱/۱۳۹۱ تنفیذ اجرای آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در صندوق توسعه ملی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد هیئت امنای صندوق توسعه ملی و به استناد جزء (۶) بند (ی) ماده (۸۴) قانون پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود: ۱ـ تا تصویب آیین‌نامه…
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان اسلامشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
    شماره ۱۱۶۵۲/ت۴۷۵۹۴هـ                                                             ۲۸/۱/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان اسلامشهر وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۲۷۴۳/۴۲/۴/۱ مورخ ۶/۹/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب نمود: الف ـ روستاها، مزارع و مکانهای چیچکلو و ایرین از دهستان ده عباس بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر منتزع و مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌ب…