• بخشنامه به کلیه کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه

    شنبه 28 فروردین 1395 04:55
    شماره۱۰۰/۲۷۶۰۹/۹۰۰۰                                                              ۲۹/۶/۱۳۹۰ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۷۶۰۹/۹۰۰۰ـ ۲۹/۶/۱۳۹۰ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   بخشنامه به کلیه کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه حسـب گزارش‌های واصله، برخی از کارکنان قضائی و اداری دسـتگاه قضـائی در دانشگاه‌های خارج از کشور به ویژه کشـورهای همسایه شمالی و جنوبی، اشتغال به تحصیل دارند که این امر…