• اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۵۸۲۶۳/ت۵۰۶۴۰هـ                                                             ۲۷/۵/۱۳۹۳ اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیأت وزیران در جلسه ۸/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۱۸۶۳/۱ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ـ تصویب کرد: اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران، موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۲۳۰۲۴۶/ت۴۰۶۷۵هـ مورخ ۱۰/۱۲…
 • اصلاح ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۵۸۲۲۸/ت۵۰۸۲۵هـ                                                             ۲۷/۵/۱۳۹۳ اصلاح ماده(۱۴) آیین‌نامه اجرایی بند(ط) تبصره(۶) قانون بودجه سال۱۳۹۳ کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به‌استناد جزء (۵) بند(ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۳ …
 • اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۵۸۲۴۵/ت۵۰۸۲۷هـ                                                             ۲۷/۵/۱۳۹۳ اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳تصویب کرد: متن زیر جایگزین ماده (۵) آیین‌…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۰۱/ت۵۰۵۲۸هـ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۵۸۲۳۸/ت۵۰۸۲۶هـ                                                             ۲۷/۵/۱۳۹۳ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۰۱/ت۵۰۵۲۸هـ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد: در تصـویب‌نـامـه شـمـاره…
 • تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث بیمارستان باشت»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۵۸۲۷۴/ت۵۰۹۱۲هـ                                                             ۲۷/۵/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث بیمارستان باشت» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب کرد: دستگاه اجرایی طرح «احداث بیما…
 • نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۸۳۰                                                                                                                              ۱       شماره۳۵۰۴۶هـ/ب                                                                       ۲۶/۵/…
 • رأی شماره ۸۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع فروش و واگذاری کلیه اماکن مسکونی اسکان متخصصان، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۳/۴۱۶                                                                             ۲۶/۵/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۱۳/۵/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۸۹۹      کلاسه پرونده : ۹۳/۴۱۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه به موجب لایحه ای که به شماره ۸۵۱۷/۱۰۴/۷ـ ۷/۳/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور …
 • رأی شماره‌های ۹۰۵ ـ ۹۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ص۹۱/۱۷۸۹/۴۲/۵۶ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل سوخت استان فارس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۱/۴۷۹                                                                        ۲۶/۵/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۱۳/۵/۱۳۹۳             شماره دادنامه: ۹۰۵ـ۹۰۴ کلاسه پرونده : ۹۱/۴۸۹، ۴۷۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای عبدالحمید مؤذنی، مدیرعامل شرکت تاکسی بی سیم شیر شیراز موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ص۹۱/۱۷۸۹/۴۲/۵۶ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل سوخت استان فارس گردش کار : آقای عبدالحمید مؤذنی، مدیرعامل شرکت تاکسی بی‌سیم شیر…
 • رأی شماره‌های ۹۰۰ الی ۹۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ ذیل آن و ماده ۱۴ تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک ـ ۱۹/۲/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۱/۱۷۵                                                                         ۲۶/۵/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۱۳/۵/۱۳۹۳         شماره دادنامه: ۹۰۲ـ۹۰۱ـ۹۰۰     کلاسه پرونده: ۹۱/۴۶۰، ۴۵۰، ۱۷۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان ۱ـ علی ملائی ۲ـ محمد جواد کجوری ۳ـ حسن محمدی ۴ـ حامد دهقان دهنوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ و تبصره های ۱ و ۲ ذیل آن و ماده ۱۴ تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک ـ ۱۹/۲/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک گردش کار: آقایان م…