• رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           پرونده وحدت رویه ردیف: 85/11 هیأت عمومی بسمه تعالیمحضر مبارک حضرت آیت‎‎الله مفید دامت برکاتهریاست محترم دیوان عالی کشور        به استحضار می‎رساند: دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران با ارسال نامه شماره 83/30427/20 مورخ 21/9/1383 به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آرای شماره 1521 ـ 14/10/1382 صادره از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شماره 323 ـ 27/4/1383 صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در موضوع واحدی، متفاوت صادر گردیده درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور…