• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر انارک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایـران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر انارک در جلسـه مورخ 28/9/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ با توجه به اینکه موارد پیشنهادی جهت اساس طرح جامع تقریبا همه اجزای طرح را شامل‌شده لازم است این موارد مطابق با دستورالعمل تعیین اساس طرح جامع مصوب 23/12/1363 شورای عالی اصلاح شود.       2ـ باغات…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جندق

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر جندق در جلسه مورخ 28/9/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ با توجه به اینکه موارد پیشنهادی جهت اساس طرح جامع تقریبا همه اجزای طرح را شامل شده لازم است این موارد مطابق با دستورالعمل تعیین اساس طرح جامع مصوب 23/12/1363 شورای عالی کاهش یابد.       2ـ باغات ب…
 • اصلاح بند (۱) مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تنفیذ طرح جامع ـ تفصیلی شهر گرماب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان       احتراماً پیرو نامه شماره 90/300/2617 مورخ 30/1/1390 در خصوص تنفیذ طرح جامع ـ تفصیلی شهر گرماب، بدینوسیله اعلام می‌دارد بند 1 مصوبه مذکور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:       کاهش افق طرح از 20 سال به 15 سال (1403)، در این خصوص لازم است سطوح پیشنهادی طرح جامع حفـظ گردد و سقف جمعیـت‌پذیری شهر برای افق 15 ساله کاهش یابد.       خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اعمال اصلاح فوق اقدام گردد.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع زاهدشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع زاهدشهر در جلسه مورخ 10/7/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ نقشه شبکه معابر پیشنهادی مطابق آیین‌نامه طراحی راه‌های ایران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاح شود.       2ـ اساس طرح جامع در ضوابط و مقررات طرح ارائه شود.       3ـ اراضی رزرو (ذخیره/ توسع…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده شهر ایوان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب موضوع الحاق اراضی به مساحت 17404 مترمربع به محدوده شهر ایوان در جلسه مورخ 27/3/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ مطابق ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدمات مصوبه 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، خدمات موردنیاز، در طرح تفکیکی در نظر گرفته شود…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر دامنه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر دامنه در جلسه مورخ 17/7/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ در نقشه معابر پیشنهادی سلسله مراتب راههای شهری مطابق با آئین‌نامه راههای ایران اصلاح گردد.       2ـ کاربری اراضی موسوم به « ذخیره خدماتی» به کاربری « خدماتی» تغییر یابد.       3ـ حریم شهر با نظر …