• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۹۷-۱۹۹)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    197« مقرراتی که به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده به وسیله مجلس قابل نسخ نیست و لذا مقررات ماده37 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص در مورد مدت زمان بازداشت به قوت خود باقیست».         سؤال ـ مـقررات مـاده 37 قـانون مـبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مدت زمان بازداشت با مقررات ماده 33 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 در همین خصوص مغایر است آیا می‌توان گفت که مقررات اخیر ماده37 قانون مبارزه با مواد مخدر را نسخ کرده است…