• رأی شماره ۴۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص خسارات وارده به مؤدی مالیاتی در نتیجه سوانح و حوادث غیرمترقبه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 18/6/1386        شماره دادنامه: 417        کلاسه پرونده: 84/888        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1018 موضوع شکایت شرکت مهندسی پروژه‎های آب و نیروی ایران (پانیر) به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی و شورای عالی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 1595 مورخ 24/6/1383 چنین رأی صاد…
 • رأی شماره ۵۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قابل طرح نبودن اعتراضات اعضاء شرکتهای تجارتی و تعاونی نسبت به تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی در دیوان عدالت ادار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 22/7/1386        شماره دادنامه: 526        کلاسه پرونده: 85/718        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای قاسم پوریان.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 7 بدوی دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1434 موضوع شکایت آقای داود پرکار و غیره به طرفیت، اداره ثبت شرکتهای شهرستان تبریز و اداره تعاون آذربایجان شرقی به خواسته، ابطال عملکرد اداره ثبت شرکتهای شهرستان تبریز و اداره تعاون…
 • رأی شماره ۶۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام رسمی دانشجویان متعهد به خدمت در آموزش و پرورش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 6/8/1386        شماره دادنامه: 654        کلاسه پرونده: 84/783        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم شهین نادری.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 13 و 15 بدوی دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 13 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/3192 موضوع شکایت خانم شهین نادری به طرفیت، اداره کل استان اصفهان ـ سازمان آموزش و پرورش به خواسته، احتساب سابقه کارـ پرداخت حقوق ماهیانه به شرح دادنامه شماره 1095 مورخ 19/5/1383 چنی…
 • رأی شماره ۴۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده یک تصویب‌نامه هیأت وزیران مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 18/6/1386        شماره دادنامه: 418        کلاسه پرونده: 85/368        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محب روحانی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده یک تصویب‎نامه هیأت‌وزیران مورخ28/2/1362.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات …
 • رأی شماره ۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 11/6/1386        شماره دادنامه: 412        کلاسه پرونده: 85/132        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: سازمان مسکن و شهرسازی قزوین.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/971 موضوع شکایت خجسته جباری به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به خواسته، الزام به واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک به شرح دادنامه شماره 2996 مورخ 8/11/1382 چنین رأی …
 • رأی شماره ۶۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بیمه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی سابق

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 8/8/1386        شماره دادنامه: 678        کلاسه پرونده: 84/607        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای عبدالرضا فتحی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوازدهم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/504 موضوع شکایت آقای عبدالرضا فتحی به طرفیت، سازمان تأمین اجتماعی ـ ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی به خواسته، مطالبه حق بیمه توسط ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی و قبول…
 • رأی شماره ۵۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت مزایای کار دربرابر اشعه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 29/7/1386        شماره دادنامه: 540        کلاسه پرونده: 84/525        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای مصطفی مشفقی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 20 بدوی و 12 تجدیدنظر.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1206 موضوع شکایت مصطفی مشفقی به طرفیت، وزارت نفت به خواسته، پرداخت معوقه فوق‎العاده کار با اشعه به شرح دادنامه شماره 261 مورخ 11/3/1382 چنین رأی صادر نموده است، خلاصه شکایت شاکی به طر…