• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای زابل

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
     استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان موضوع: اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران          در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/10/1384، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای زابل (شامل شهرستانهای زابل و زهک)، را که توسط این وز…