• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                                               ۵/۳/۱۳۹۴ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد. مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور   ۳۶۰ شماره پرونده ۱۶۷۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳ سؤال ۱ـ وکیلی با داشتن وکالت از طرف زوجه دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه به تعداد …
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی اراضی شهید کشوری اصفهان

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    شماره۳۰۰/۲۷۹۱۵                                                                               ۲۵/۵/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی اراضی شهید کشوری اصفهان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۹۴، پیرو تکلیف مورخ مصوبه ۱۳/۵/۱۳۹۳ طرح تفصیلی اراضی شهید کشوری اصفهان را بررسی و با اعمال شرایط زیر تصویب نمود: ۱ـ با توجه به عدم احداث ۴ بلوک مسکونی و کمبود شدید خدمات عمومی برای یازده هزار واحد،…