• رأی شماره۴۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص چگونگی وصول مالیات و عوارض از شرکتهای اطلاع‌رسانی و اینترنتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
          تاریخ: 7/7/1387          شماره دادنامه: 465         کلاسه پرونده: 87/436        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: سازمانی امور مالیاتی کشور.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14و 16 دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه 16 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1150 موضوع شکایت شرکت آزاد نت رسانه به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی سنوات سالهای 1382، 1383 و 1384 به شرح دادنامه شماره 1461 مورخ 6/9/…
 • رأی شماره ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به اینکه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در زمره واحدهای دولتی نمی‌باشد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
           تاریخ: 7/7/1387          شماره دادنامه: 467         کلاسه پرونده: 87/361         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب22 و 28 دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه 28 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1674 موضوع شکایت بنیاد تعاون ناجا به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره 850613 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شرح دادنامه شماره 2162 مور…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه بوشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان بوشهرموضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه بوشهر        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 13/3/1387؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای بوشهر (شامل شهرستانهای بوشهر، تنگستان، دشتستان، دیلم، گناوه) را که توسط این وزارتخان…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه کاشان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندارد محترم استان اصفهان موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه کاشان        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مـورخ 27/3/1387؛ طـرح توسـعه و عمـران (جـامع) ناحـیه‌ای کاشـان (شامـل شهرسـتانهای کاشان، نایین، اردستان، نطنز، آران و بیدگل) را ک…