• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سقز

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم کردستانموضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر سقز       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/9/1386 طرح جامع شهر سقز را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط …