• رأی شماره۷۴۳ الی ۷۴۵ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مقررات استخدامی شرکتهای دولتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  تاریخ: 30/11/1384 شماره دادنامه: 743 الی 745 کلاسه پرونده: 84/153، 164، 744           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شکات: آقایان1ـ اسد توکلی2ـ حمیدرضا بهمنی 3ـ اسحاقعلی بشکوفه.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 3، 5 ، 8 ، 9و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.                                         مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/829 موضوع شکایت آقای حمیدرضا بهمنی به طرفیت شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان فارس بخواسته الز…
 • رأی شماره۷۶۲ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان تملک باغات به استناد قانون زمین شهری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  تاریخ: 7/12/1384       شماره دادنامه: 762       کلاسه پرونده: 83/666           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: آقای رضا سالم و غیره.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض از شعب2 و 3 تجدیدنظر دیوان‌عدالت‌اداری.          مقدمه: الف ـ شـعبه چـهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/612 موضوع شکایت آقای عباس سالم و غیره به طرفیت سازمان تعاون شهری اصفهان به خواسته ابطال کلیه اقدامات مشتکی عنه در مورد تملک باغ پلاک 4832 بخش 5 ثبت اصفهان به شرح دادنامه شماره 1296 مورخ 5/7/1…
 • مصوبه شورایعالی اداری در خصوص انتزاع اختیارات و تعهدات دبیرخانه شورایعالی اشتغال و انتقال آن به وزارت کار و امور اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   وزارت کار و امور اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور           شورای عالی اداری در یکصد و سی امین جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به منظور ارتقای اثربخشی و تسریع در روند اشتغالزایی و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط در سیاستگذاری اشتغال در اجرای بند (1) جزء « ب» ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تصویب نمود:          تمام وظایف و اختیارات و…
 • مصوبه شورایعالی اداری راجع به ادغام سازمان صنایع دستی ایران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   وزارت صنایع و معادن ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور           شورای عالی اداری در یکصد و سی‌امین جلسه مورخ 16/1/1385 به منظور تقویت و توسعه صنایع دستی کشور و ایجاد هماهنگی با سیاست‌های توسعه صنعت گردشگری و در اجرای بند (1) جزء « ب» ماده یک قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تصویب کرد:          1ـ سازمان صنایع دستی ایران با تمام وظایف، اختیارات، مسؤولیت‌های قانونی، دارایی‌ها، تعهدات، اعتبارات، ا…