• مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی»

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
             (مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری         مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی» که در جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 20/11/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:         « آقای دکتر عبدالرسول پورعباس به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی انتخاب می‌شود.»…