• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر پاوه

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر پاوه در جلسه مورخ 27/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوبه مذکور مشروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد:         ـ با عنایت به مصوبه کارگروه مسکن و شهرسازی استان کل کنارگذر شمالی در داخل حریم قرار گیرد و محدوده شهر با ساخت و سازهای موجود تدقیق شود.         خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور…