• اصلاحیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران        نظر به اینکه در قسمت ذیل مقدمه رأی شماره 689 مورخ 22/10/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در صفحات 5 ، 6 و 7 روزنامه رسمی شماره 18619 مورخ 9/11/1387 به‌چاپ رسیده است به جای کلمه « تاریخ فوق» عبارت « تاریخ 15/10/1387» و پس از کلمه « تشکیل» عبارت زیر که از قلم افتاده است « موضوع تجمیع صندوقهای بازنشستگی و خدمات درمانی در سازمان تأمین اجتماعی و اصلاح اساسنامه‌های مربوطه را مورد بحث قرار داد و کلیات امر، یعنی قانونی بودن اصل تجمیع صندوق‌ها و …
 • رأی شماره۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به عدم تعلق فوق‌العاده کار با اشعه به دانشجویان دوره دستیاری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  تاریخ: 13/11/1387     شماره دادنامه: 803               کلاسه پرونده: 87/761مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان.موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم و دهم دیوان عدالت اداری.           گردشکار: الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1300 موضوع شکایت خانم سمیه حاجی‌احمدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان به خواسته مطالبه فوق‎العاده کار با اشعه در طی دوره دستیاری و خسارات تاخیر پرداخت و ه…
 • ماده واحده « خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی» (مصوب جلسه 630 مورخ 12/6/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 630 مورخ 12/6/1387، بنا به پیشنهاد مورخ 12/5/1387 معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری، ماده واحده « خروج تصمیمات صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در امور و شئون علمی، آمو…