• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گل‌تپه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر گل‌تپه در جلسه مورخ 22/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه اسـتان، ضمن تنفیذ مصـوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر لالجین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان      در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر لالجین در جلسه مورخ 22/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:      1ـ حذف محدوده خدماتی از نقشه کاربری اراضی پیشنهادی.      2ـ تغییر عناوین کاربریهای « خدمات راهوند»، « نمایشگاه دائمی» و « ذخیره مسکونی» از نقشه کاربری اراضی پیشنهادی و هماهنگ با عناوین قرارداد همسان1…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر برزول

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر برزول در جلسه مورخ 22/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ باغات و اراضی کشاورزی تثبیت گردد و تغییر کاربری آن به عنوان مغایرت اساسی مطرح شود.       2ـ اراضی ذخیره مسکونی به کاربری مسکونی تبدیل گردد و کاربری‌های شناور در نقشه کاربری پیشنهادی حذف گردد.    …