• رأی شماره ۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض قسمت ب رأی شماره ۵۲۴ ـ ۵۰۵ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
      تاریخ دادنامه: 1/8/1391      شماره دادنامه: 533       کلاسه پرونده: 91/958    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    شاکی: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی     موضوع شکایت و خواسته: تجدیدنظر در قسمت ب رأی شماره 505 ـ 504 مورخ 7/8/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    گردش کار: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه‌های شماره 709/100ـ 8/5/1391 و 575/100ـ20/4/1390، اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسـی دیـوان عدالـت اداری نسـبت بـه قسـمت (ب) رأی شمـاره 505 ـ 504 ـ 7/8/1386 هیأت عموم…
 • رأی شماره ۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض قسمت ب رأی شماره ۵۲۴ ـ ۵۰۵ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
      تاریخ دادنامه: 1/8/1391      شماره دادنامه: 533       کلاسه پرونده: 91/958    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    شاکی: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی     موضوع شکایت و خواسته: تجدیدنظر در قسمت ب رأی شماره 505 ـ 504 مورخ 7/8/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    گردش کار: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه‌های شماره 709/100ـ 8/5/1391 و 575/100ـ20/4/1390، اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسـی دیـوان عدالـت اداری نسـبت بـه قسـمت (ب) رأی شمـاره 505 ـ 504 ـ 7/8/1386 هیأت عموم…
 • نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۵۷۹             ۱                         شماره۵۴۶۴۲ هـ/ب                                                                      ۲۰/۹/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نام…
 • رأی شماره ۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض قسمت ب رأی شماره ۵۲۴ ـ ۵۰۵ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۹۱/۹۵۸                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱/۸/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۵۳۳       کلاسه پرونده: ۹۱/۹۵۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع شکایت و خواسته : تجدیدنظر در قسمت ب رأی شماره ۵۰۵ ـ ۵۰۴ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه‌های شماره ۷۰۹/۱۰۰ـ ۸/۵/۱۳۹۱ و ۵۷۵/۱۰۰ـ۲۰/۴/۱۳۹۰، اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرس…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین حداقل سرمایه برای مؤسسات بیمه غیردولتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۸۱۰۷۰/ت۴۷۹۰۵هـ                                                           ۱۸/۹/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تعیین حداقل سرمایه برای مؤسسات بیمه غیردولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب نمود: الف ـ حداقل سرمایه مؤسسات بیمه موضوع ماده (۳۶) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری ـ مصوب۱۳۵۰ـ برای مؤسسات بیمه غیردولتی ب…