• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۳۵ و ۱۳۶)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    135« منظور از دادگاه صادرکننده حکم در ماده433 قانون آئین دادرسی دادگاه صادرکننده رأی قطعی است»          سؤال ـ مرجع رسیدگی به دعوی اعاده دادرسی، دادگاه صادرکننده حکم بدوی است یا دادگاه تجدیدنظری که رأی را تأیید کرده است. نظریه شماره 2490/7 ـ 1/4/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه           منظور از دادگاه صادرکننده همان حکم در ماده433 (1) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاهی است که رأی قطعی را صادر کرده است. چنانچه رأی دادگاه عمومی در دادگاه تجدیدن…