• تأیید انتخاب رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۲۵۲/۹۳/دش                                                                       ۱۶/۱/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه فردوسی مشهد (مصوب جلسه ۷۴۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه فردوسی مشهد» که در جلسه ۷۴۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «آقای محمد کافی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوا…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۲۵۳/۹۳/دش                                                                       ۱۶/۱/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان (مصوب جلسه ۷۴۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان» که در جلسه ۷۴۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۲۵۴/۹۳/دش                                                                       ۱۶/۱/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران (مصوب جلسه ۷۴۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران» که در جلسه ۷۴۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه اراک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۲۵۵/۹۳/دش                                                                       ۱۶/۱/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه اراک (مصوب جلسه ۷۴۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه اراک» که در جلسه ۷۴۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «آقای سعید حمیدی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگا…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۲۵۶/۹۳/دش                                                                       ۱۶/۱/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران (مصوب جلسه ۷۴۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران» که در جلسه ۷۴۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۲ وزیر عـلوم، تحقیـقات و فناوری به تصویب رسیـده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «آقای علی برخورداری به موجب تأیید شورای عالی انقلاب…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهیدباهنر کرمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۲۵۷/۹۳/دش                                                                       ۱۶/۱/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهیدباهنر کرمان (مصوب جلسه ۷۴۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهیدباهنر کرمان» که در جلسه ۷۴۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «آقای محمدجواد فدائی‌فتح‌آبادی به موجب تأیید شورای عالی…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علامه طباطبایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۲۵۸/۹۳/دش                                                                       ۱۶/۱/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علامه طباطبایی (مصوب جلسه ۷۴۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علامه طباطبایی» که در جلسه ۷۴۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «آقای حسین سلیمی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، ب…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه قم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۲۶۰/۹۳/دش                                                                       ۱۶/۱/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه قم (مصوب جلسه ۷۴۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه قم» که در جلسه ۷۴۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «آقای عسگر دیرباز به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه ق…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۲۵۹/۹۳/دش                                                                       ۱۶/۱/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران (مصوب جلسه ۷۴۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران» که در جلسه ۷۴۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۲ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «آقای حمید محمدزاده به موجب تأیید شورای عالی…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۲۶۱/۹۳/دش                                                                       ۱۶/۱/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان (مصوب جلسه ۷۴۲ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان» که در جلسه ۷۴۲ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲ وزیر علوم، تحـقیقات و فناوری به تـصویب رسیده است، به شـرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «آقای دکـتر محمود مدرس هاشمی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب …
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۲۶۲/۹۳/دش                                                                       ۱۶/۱/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (مصوب جلسه ۷۴۲ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی» که در جلسه ۷۴۲ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «آقای دکـتر علی خـاکی صدیق به موجب تأیید شورای …
 • بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۳ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰/۲۰۷۴/۹۰۰۰                                                                ۱۷/۱/۱۳۹۳ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث               شماره۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰                                                                ۱۷/۱/۱۳۹۳ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به پیوست تصویر جدول ت…