• رأی شماره ۲۶۴ الی ۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تأخیر یا عدم ارسال تقاضای مستخدم به هیأت ممیزه نافی حق مستخدم نیست و تشخیص و احراز آن در صلاحیت هیأت ممیزه می‌باشد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۸۸/۹۸۰                                                                         ۱۸/۶/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۴/۴/۱۳۹۲         شماره دادنامه: ۲۶۴ الی ۲۸۷ کلاسه پرونده: ۸۸/۹۸۰ـ ۸۹/۴۱۱ـ ۹۰/۸۹۵، ۲۴۴، ۱۳۳، ۱۰۸، ۱۳ـ ۹۱/۴۶۸ـ ۹۲/۳۵۵، ۳۳۰، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۲۷، ۳۲۶، ۲۹۴، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۵، ۲۸۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکات: آقایان ۱ـ خیراله کهریزی ۲ـ اسماعیل دیانت ۳ـ لطیف پناهی کلاشی ۴ـ علی اصغر شـعبانی ۵ ـ فریدون فرحـناکی ۶ ـ فرشیـد مبسم ۷ـ منصـور مؤمنی ۸ ـ میراحمد …
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محسن پورسیدآقایی به عنوان رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۱۷۵۲۹/ت۴۹۵۶۷هـ                                                            ۱۹/۶/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محسن پورسیدآقایی به عنوان رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۳۸۶۱۱ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و تأیید مجمع عمومی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱۴) اساسنامه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب نمود: آقای محسن پورسیدآقایی به عنو…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای ربیع فلاح جلودار به عنوان استاندار مازندران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۱۷۵۲۵/ت۴۹۵۶۶هـ                                                            ۱۹/۶/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای ربیع فلاح جلودار به عنوان استاندار مازندران وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۷۰۸۲۷ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب۱۳۶۰ـ تصویب نمود: آقای ربیع فلاح جلودار به عنوان استاندار مازندران تعیین می‌شود. معاون اول رئ…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدحسین هاشمی به عنوان استاندار تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۱۷۵۲۴/ت۴۹۵۶۵هـ                                                            ۱۹/۶/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدحسین هاشمی به عنوان استاندار تهران وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۷۰۸۲۷ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب۱۳۶۰ـ تصویب نمود: آقای سیدحسین هاشمی به عنوان استاندار تهران تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ ا…