• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر سنندج

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم کردستانموضوع: اعلام مصوبه شورایعالی شهرسازی        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/5/1387؛ طرح جامع شهر سنندج را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آ…