• اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجرایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۴۱۱۸۰/۴۷۰۵۰                                                                 ۱۸/۷/۱۳۹۱ اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجرایی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ـ بنیاد ملی نخبگان نظر به اینکه در ماده (۲) تصـویب‌نامه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت۴۷۰۵۰هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ بعد از عبارت «شناخته می‌شوند» عبارت «(به تشخیص بنیاد ملی نخبگان)» تحریر نشده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود. دبیر هیأت دولت ـ علی صدوقی…
 • اصلاح آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۳۹۲۵۵/ت۴۶۲۲۵هـ                                                           ۱۵/۷/۱۳۹۱ اصلاح آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم  هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)  قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ مرکز ملی رقابت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در مـقدمه تصـویب‌نامه شـماره ۵۸…
 • اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
    شماره۱۰۰/۲۵۶۲۲/۹۰۰۰                                                               ۱۷/۷/۱۳۹۱ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۱ که به تصویب ریاست محترم قوه‌قضائیه رسیده است جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۲۵۴۷۶/۹۰۰۰                                                          …