• تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بیرجند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۰۰۰/۹۳/دش                                                                     ۸/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بیرجند (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بیرجند» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر خلیل خلیلی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۰۰۱/۹۳/دش                                                                     ۸/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر محمدرضا عصاری به موجب تأیید شورای عالی انقلاب…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه حکیم سبزواری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۰۰۲/۹۳/دش                                                                     ۸/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه حکیم سبزواری (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه حکیم سبزواری» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر جواد حدادنیا به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، …
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه اردکان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۰۰۳/۹۳/دش                                                                     ۸/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه اردکان (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه اردکان» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر حسین غفوری چرخابی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنو…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۰۰۴/۹۳/دش                                                                     ۸/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (مصوب جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر» که در جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ سرپرست وزارت علوم، تحقـیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر سیداحمد معتمدی به موجب تأیید شورای عالی…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تربت حیدریه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۰۰۵/۹۳/دش                                                                     ۸/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تربت حیدریه (مصوب جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تربت‌حیدریه» که در جلسه۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲/۷/۱۳۹۳ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر علیرضا کرباسی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب ف…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه سمنان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۰۰۶/۹۳/دش                                                                     ۸/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه سمنان (مصوب جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه سمنان» که در جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲/۷/۱۳۹۳ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر عباس هنربخش رئوف به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به …
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه گلستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۹۲۰/۹۳/دش                                                                     ۶/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه گلستان (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه گلستان» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/ ۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر فرهاد یغمایی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان ر…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۹۱۹/۹۳/دش                                                                     ۶/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر محمدعلی بهمنیار…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شریف

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۹۱۸/۹۳/دش                                                                     ۶/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شریف (مصوب جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شریف» که در جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲/۷/۱۳۹۳ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر محمود فتوحی‌فیروزآباد به موجب تأیید شورای عالی انق…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۹۹۷/۹۳/دش                                                                     ۸/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر علی نجفی‌نژاد…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شیراز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۹۹۶/۹۳/دش                                                                     ۸/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شیراز (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شیراز» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر جلیل مقدسی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ع…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه کاشان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۹۹۵/۹۳/دش                                                                     ۸/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه کاشان (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه کاشان» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر عباس زراعت به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس د…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۹۹۴/۹۳/دش                                                                     ۸/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر مسعود شفیعی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگ…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تفرش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۹۹۳/۹۳/دش                                                                     ۸/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تفرش (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیـید انتخاب رئیس دانـشگاه تفـرش» که در جـلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شـورای عالی انـقلاب فرهنـگی و بنـا بـه پیـشنهاد مـورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳ وزیـر عـلوم، تحقیقات و فـناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر محمدقاسم سحاب به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، ب…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بناب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۰۰۹/۹۳/دش                                                                     ۸/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بناب (مصوب جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بناب» که در جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲/۷/۱۳۹۳ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فـناوری به تـصویب رسیده است، به شـرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر مجتبی عباسیان به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ع…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه دامغان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۰۰۸/۹۳/دش                                                                     ۸/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه دامغان (مصوب جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه دامغان» که در جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲/۷/۱۳۹۳ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر عبدالعلی بصیری به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به …
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۰۰۷/۹۳/دش                                                                     ۸/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان (مصوب جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان» که در جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲/۷/۱۳۹۳ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر منصور غلامی به موجب تأیید شورای عالی ا…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه هنر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۹۱۵/۹۳/دش                                                                     ۶/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه هنر (مصوب جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه هنر» که در جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر غلامرضا اکرمی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان …
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه هرمزگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۹۱۶/۹۳/دش                                                                     ۶/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه هرمزگان (مصوب جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه هرمزگان» که در جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲/۷/۱۳۹۳ سرپرست وزارت علوم، تحقیـقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر علی‌اکبر شیخی‌فینی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهن…