• رأی شماره۲۱۶ ـ ۲۱۷ ـ ۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می‌بایست

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  بر مبنای میانگین تمامی حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی محاسبه و تعیین گردد        تاریخ: 15/6/1389                      شماره دادنامه: 216، 217، 218       کلاسه پرونده: 89/400، 89/401، 89/402       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شکات: آقایان 1ـ میرستار میشن‌چی‌اصل 2ـ سیدمحمدالهی 3ـ حسن پیرانی 4ـ خانم مهری زرین قلم.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه‎های شماره 1365 مورخ 7/7/1388، در پرونده کلاسه …
 • رأی شماره ۲۱۴ ـ ۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کارگران قراردادی وزارت جهاد کشاورزی از شمول قانون کار خارج بوده و مشمول قانون خاص

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  وزارت جهاد کشاورزی می‌باشند        تاریخ: 15/6/1389             شماره دادنامه: 214، 215             کلاسه پرونده: 89/426، 413       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شکات: 1ـ خانم فاطمه امیری مزلقانی 2ـ سازمان کار و امور اجتماعی منطقه کرج.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 626 مورخ 3/3/1388، صادره در کلاسه پرونده 20/87/1494 صادره از شعبه 20 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 364 مورخ 7/2/1388، صادره در کلاسه پرونده 20/87/1495، صادره ا…
 • رأی شماره ۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها در سال‌های ۱۳۸۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   الی 1387        تاریخ: 16/1/1389                شماره دادنامه: 2                  کلاسه پرونده: 88/633        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: بانک ملی ایران (اداره امور شعب یزد)       موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی یزد در سالهای 1383، 1384، 1385، 1386 و 1387 دائر بر وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه و مشاغل برای بانکها.       گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شورای اسلامی شهر یزد از سال 1383 تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عو…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قصرشیرین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر قصرشیرین در جلسه مورخ 19/3/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ اصلاح ضوابط و مقررات مربوط به پهنه گردشگری حاشیه رودخانه الوند و اعمال ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در این پهنه با عنایت به وجود باغات فراوان در این اراضی.       2ـ تعیین محدوده حرایم درجه 2 آ…
 • مصوبه شورای عالی شهـرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۲۵ هکتار از اراضی حریم شهر لار به محدوده طرح جامع شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایـران و اصلاحیه آن و با توجه به تصـویب الحاق 25 هکتار از اراضی حریـم شهر لار به محدوده طرح جامع شهر در جلسه مورخ 26/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر، مصوبه مذکور، مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ تغییر الگوی واحدپذیری زمین از 50 واحد در هکتار به 75 واحد در هکتار که نتیجتاً حداکثر 25 هکتار از قطعه زمین شماره 5 و …
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خـصوص طرح جـامع شهر جوانرود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه        در اجـرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر جوانرود در جلسه مورخ 19/3/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد:       ـ اصلاح عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق قرارداد همسان 12       خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به‌مراجع ذیربط اقدام شود.  …
 • رأی وحدت رویه شماره ۴۴۸۴- ۱۳/۶/۱۳۸۹ شورای عالی ثبت (شعبه اسناد)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       به پیوست یک نسخه رای وحدت‌رویه شماره4484ـ13/6/1389 شورای عالی ثبت (شعبه اسناد) ارسال می‌گردد خواهشمند است دستور فرمایید در راستای ماده 16 آئین‌نامه اجرائی رسیدگی اسناد مالکیـت معارض و هیـئت نظارت و شـورای ‌عالی مصوب 16/2/1352 نسبت به درج و انتشار آن اقدام و دو نسخه روزنامه حاوی رای مزبور را به این معاونت ارسال نمایند.  معاون امور اسناد ـ سیدعلی‌رضا میرشریفی شماره4484                                                             13/6/1389   …