• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۹۵۶/۹۴/۷                                                                          ۱۵/۴/۱۳۹۴ ۴۰۰ شماره پرونده ۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴ سؤال ۱ـ در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغ معین و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد، آیا این امر مانع اعمال ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی  ۱۳۹۲ و به عبارتی  محاسبه و دریافت دیه از محکوم علیه به نرخ روز می‌باشد؟ ۲ـ در صورت منفی بودن پاسخ آیا این امر، در پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲  در خصوص…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر آسارا

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۵۶۳۸۸                                                                         ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر آسارا استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۴ پس از استماع گزارش طرح جامع شهر آسارا مقرر نمود: دبیرخانه شورای عالی نسبت به استعلام حرائم سه گانه (مناطق حفاظت محیط زیست، رودخانه و راه) از دستگاههای مربوطه اقدام و پس از انطباق اسناد طرح براساس این استعلامات، نسبت …
 • آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۰۰/۷۳۳۰۱/۹۰۰۰                                                            ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه نگهداری اموال توقیف شده» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۷۳۰۶۴/۹۰۰۰                                                             ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده در اجرای تبصره ماده ۱۴۷ قانو…