• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۳۷۳

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ایرانشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستان         در اجرای بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر ایرانشهر در جلسه مورخ 28/5/1385 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیـستان و بلوچسـتان، ضمن تنفـیذ مـصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نیاسر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان اصفهان         در اجرای بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر نیاسر در جلسه مورخ 2/4/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نائین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان اصفهان         در اجرای بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر نائین در جلسه مورخ 23/4/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…