• اصلاح تصمیم‌نامه شماره ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۴/۲/۱۳۹۰

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۹۹۰۲/۴۶۵۱۹                                                                   ۱۴/۴/۱۳۹۳ اصلاح تصمیم‌نامه شماره ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۴/۲/۱۳۹۰ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نظر به ایراد تحریری در ردیف(۹) جدول پیوست تصمیم‌نامه شماره ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۴/۲/۱۳۹۰ در خصوص نوع مالکیت سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی سلماس، مراتب جهت اصلاح نوع مالکیت سازمان مسئول منطقه یادشده از «غیردولتی» به «دولتی» اعلام می‌شود. دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی…
 • اصلاح مواد (۱۲) و (۱۶) اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۱۲۶۳/ت۵۰۳۶۶هـ                                                              ۱۷/۴/۱۳۹۳ اصلاح مواد (۱۲) و (۱۶) اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی) وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۷۰۴۳۸ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ وزارت راه و شهـرسازی و به استنـاد ماده واحده قـانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ـ تصویب کرد: مواد (۱۲) و (۱۶) اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و ت…
 • اصلاح مواد (۵)، (۶)، (۱۰) و (۱۱) اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (سهامی خاص) ـ مصوب ۱۳۷۷ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۱۳۳۲/ت۵۰۱۵۳هـ                                                             ۱۷/۴/۱۳۹۳ اصلاح مواد (۵)، (۶)، (۱۰) و (۱۱) اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (سهامی خاص) ـ مصوب ۱۳۷۷ـ وزارت نفت هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره۱۹۶۸۹ـ۲/۱۲ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ وزارت نفت و به استناد ماده (۹) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب کرد: متون زیر جایگزین مواد (۵)، (۶)، (۱۰) و (۱۱) اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (سهامی خاص) ـ مصوب ۱۳۷۷ـ و اصلاحات بعدی آن می‌شود: ماده۵ ـ موضوع شرکت عب…
 • لغو اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۱۳۲۶/ت۵۰۱۵۳هـ                                                             ۱۷/۴/۱۳۹۳ لغو اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت وزارت نفت هیأت‌وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۹۶۸۹ـ ۲/۱۲ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۳۹۷/ت۴۷۳۱۳هـ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۲ لغو می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری…
 • اساسنامه شرکت عمران شهر جدید فولادشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۱۲۷۹/ت۴۸۰۳۶هـ                                                              ۱۷/۴/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۲۱۶۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید فولادشهر را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت عمران شهر جدید فولادشهر فصل اول: کلیات ماده۱ـ شرکت عمران شهر جدید فولادشهر که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجمو…
 • اساسنامه شرکت عمران شهر جدید تیس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۱۲۸۱/ت۴۸۰۳۶هـ                                                              ۱۷/۴/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۲۱۶۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید تیس را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت عمران شهر جدید تیس فصل اول: کلیات ماده۱ـ شرکت عمران شهر جدید تیس که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجموعه شرکت عمران ش…
 • اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مجلسی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۱۲۸۲/ت۴۸۰۳۶هـ                                                              ۱۷/۴/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۲۱۶۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مجلسی را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مجلسی فصل اول: کلیات ماده۱ـ شرکت عمران شهر جدید مجلسی که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجموعه شرکت ع…
 • اساسنامه شرکت عمران شهر جدید بهارستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۱۲۸۷/ت۴۸۰۳۶هـ                                                              ۱۷/۴/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۲۱۶۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید بهارستان را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت عمران شهر جدید بهارستان فصل اول: کلیات ماده۱ـ شرکت عمران شهر جدید بهارستان که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجمو…
 • اساسنامه شرکت عمران شهر جدید بینالود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۱۲۹۰/ت۴۸۰۳۶هـ                                                              ۱۷/۴/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۲۱۶۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید بینالود را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت عمران شهر جدید بینالود فصل اول: کلیات ماده۱ـ شرکت عمران شهر جدید بینالود که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجموعه …
 • اساسنامه شرکت عمران شهر جدید اندیشه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۱۲۹۲/ت۴۸۰۳۶هـ                                                              ۱۷/۴/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۲۱۶۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید اندیشه را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت عمران شهر جدید اندیشه فصل اول: کلیات ماده۱ـ شرکت عمران شهر جدید اندیشه که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجموعه شرک…
 • اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پرند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۱۲۹۹/ت۴۸۰۳۶هـ                                                              ۱۷/۴/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۲۱۶۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پرند را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پرند فصل اول: کلیات ماده۱ـ شرکت عمران شهر جدید پرند که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجموعه شرکت عمرا…
 • اساسنامه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۱۳۰۴/ت۴۸۰۳۶هـ                                                              ۱۷/۴/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۲۱۶۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد فصل اول: کلیات ماده۱ـ شرکت عمران شهر جدید هشتگرد که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجموعه شرک…
 • اساسنامه شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۱۳۱۵/ت۴۸۰۳۶هـ                                                              ۱۷/۴/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۲۱۶۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید عالیشهر را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت عمران شهر جدید عالیشهر فصل اول: کلیات ماده۱ـ شرکت عمران شهر جدید عالیشهر که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجموعه …
 • اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهاجران (امیرکبیر)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۱۳۰۸/ت۴۸۰۳۶هـ                                                              ۱۷/۴/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۲۱۶۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهاجران (امیرکبیر) را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهاجران (امیرکبیر) فصل اول: کلیات ماده۱ـ شرکت عمران شهر جدید مهاجران (امیرکبیر) که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود…
 • اساسنامه شرکت عمران شهر جدید سهند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۱۳۱۶/ت۴۸۰۳۶هـ                                                              ۱۷/۴/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۲۱۶۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید سهند را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت عمران شهر جدید سهند فصل اول: کلیات ماده۱ـ شرکت عمران شهر جدید سهند که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجموعه شرکت عمرا…
 • اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلبهار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۱۳۲۱/ت۴۸۰۳۶هـ                                                              ۱۷/۴/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۲۱۶۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلبهار را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلبهار فصل اول: کلیات ماده۱ـ شرکت عمران شهر جدید گلبهار که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجموعه شرک…
 • اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامشار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۱۳۳۶/ت۴۸۰۳۶هـ                                                              ۱۷/۴/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۲۱۶۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامشار را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامشار فصل اول: کلیات ماده۱ـ شرکت عمران شهر جدید رامشار که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجموعه شرک…
 • تصویب‌نامه در مورد تأمین و تخصیص یارانه نقدی به دامدارانی که شیرخام خود را مطابق روال سال ۱۳۹۲ به کارخانه‌های لبنی تحویل نموده‌اند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۰۲۹۸/ت۵۰۷۲۵هـ                                                             ۱۵/۴/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در مورد تأمین و تخصیص یارانه نقدی به دامدارانی که شیرخام خود را مطابق روال سال ۱۳۹۲ به کارخانه‌های لبنی تحویل نموده‌اند وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه ۸/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب ک…
 • تصویب‌نامه در خصوص مراحل تسویه بدهی‌های قانونی شرکتهای تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی، حقوقی و تعاونی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ                                                              ۱۴/۴/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص مراحل تسویه بدهی‌های قانونی شرکتهای تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی، حقوقی و تعاونی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۸/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ر) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور …
 • تصویب‌نامه درخصوص اصلاح بند (د) تصویب‌نامه شماره ۲۶۶/ت۵۰۱۵۰هـ و بند (ب) ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۸۳۵/ت۵۰۴۱۶هـ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۹۹۱۲/ت۵۰۷۵۳هـ                                                             ۱۴/۴/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص اصلاح بند (د) تصویب‌نامه شماره ۲۶۶/ت۵۰۱۵۰هـ و بند (ب) ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۸۳۵/ت۵۰۴۱۶هـ وزارت نفت ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت‌وزیران در جلسه ۸/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۹۸۲۳ـ۲/۱۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ وزارت نفت و به اسـتناد ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد: ۱ـ متن زیر جایگزین بند (د) تصویب‌نامه شماره ۲۶۶/ت۵۰۱۵۰هـ مورخ ۶/۱/۱۳۹۳ می‌شود: …