• رأی شماره۱۱۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۱۲۰۹/۸۷۶/۲۱۱ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارائی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 9/10/1386        شماره دادنامه: 1181        کلاسه پرونده: 85/804        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30/5/1381 وزارت امور اقتصادی و دارائی.        مقدمه: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در شکایت‎نامه تقدیمی به شماره 27421/85/2 مورخ 17/8/1385 اعلام داشته‎اند، در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده است « چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بردرآمد حقوق کارکنان برخی از سازمانهای د…
 • رأی شماره ۱۳۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به پرداخت فوق‌العاده کارانه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 14/11/1386        شماره دادنامه: 1341        کلاسه پرونده: 85/30        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: دانشکده علوم پزشکی سبزوار.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1958 موضوع شکایت علی‌اکبر جلالی‎فر به طرفیت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار به خواسته، صدور حکم به الزام دانشکده به پرداخت فوق‎العاده کارانه موضوع ماده …
 • رأی شماره ۱۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به صدور پروانه احداث واحد تجاری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 14/11/1386        شماره دادنامه: 1330        کلاسه پرونده: 86/522        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقایان 1ـ نورعلی کماسی 2ـ علی اکبر کماسی 3ـ علی زارعی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بیست ونهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1559 موضوع شکایت آقای علی خسروی به طرفیت شهرداری کرمانشاه به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه در پلاک ثبتی شماره 3088 بدون پرداخت و…
 • رأی شماره ۱۱۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد احتساب سوابق خدمت در نهضت سوادآموزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 9/10/1386        شماره دادنامه: 1182        کلاسه پرونده: 86/454        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: سازمان نهضت سوادآموزی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام‌تعارض آراء صادره از شعب2 و 4 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/731 موضوع شکایت خانم سرور پوردخانی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش ـ نهضت سوادآموزی به خواسته، احتساب سوابق خدمتی در نهضت سوادآموزی و استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 740 مورخ 19/6/1386 چنین رأ…
 • رأی شماره ۱۱۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۸ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان آذربایجان شرقی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 2/10/1386        شماره دادنامه: 1126        کلاسه پرونده: 85/462        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای حبیب سالک زمان خانی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 21/1/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در آذربایجان شرقی.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس بند 8 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 21/1/1378 مسکن و شهرسازی استان، کلیه اراضی مزروعی و باغات (دایر و غیر دایر) دارای هرگونه کاربری د…
 • رأی شماره ۱۳۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۹ و بند ۲ صورتجلسه ۲۷/۵/۱۳۸۱ هیأت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 14/11/1386        شماره دادنامه: 1338        کلاسه پرونده: 84/65        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای سعید نمائی قاسمی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 صورتجلسه مورخ 13/9/1379 و بند 2 صورتجلسه 27/5/1381 هیأت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1ـ شرکت پشتیبانی و امور دام کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در اجرای وظایف خود دان مرغ مورد نیاز مرغداران را با قیمت مصوب دولتی…
 • رأی شماره ۹۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ارزش تحصیلی دوره‌های آموزشی خاص

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 29/8/1386        شماره دادنامه: 910        کلاسه پرونده: 86/361        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای عسگر ایوانی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم تجدیدنظر و اول بدوی دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1883 موضوع شکایت آقای عسگر ایوانی به طرفیت، سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته، تطبیق وضعیت مدرک تحصیلی و ارتقاء گروه کارشناسی ارشد از تاریخ استحقاق سال 1369 به شر…
 • رأی شماره ۱۳۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام معلمان حق‌التدریس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 14/11/1386        شماره دادنامه: 1337        کلاسه پرونده: 86/532        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم فاطمه میرصانع.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجدیدنظر و چهاردهم دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1368 موضوع شکایت خانم حوریه نیک آمال به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش به خواسته، الزام به استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 4143 مورخ 21/11/1385 چنین رأی صادر نموده است،…
 • رأی شماره۱۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۵ آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث اناث کارمندان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 14/11/1386        شماره دادنامه: 1336        کلاسه پرونده: 84/720        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم افسانه پیروی اسلام.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث اناث کارمندان.        مقدمه: هیأت وزیران به موجب ماده 5 آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث اناث کارمندان، حرفه و شغل را انجام کار در بخش دولتی یا اشتغال ب…
 • رأی شماره ۱۱۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین صلاحیت مراجع ذیصلاح در مورد اقدامات وزارت نیرو با مالکین یا متصرفین بستر و حریم رودخانه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 9/10/1386        شماره دادنامه: 1180        کلاسه پرونده: 85/632        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: اداره امور آب تهران ـ شرکت آب منطقه‎ای تهران.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/769 موضوع شکایت نبی‌الله گل‌تپه به طرفیت، سازمان آب منطقه‎ای تهران به خواسته، ابطال اخطار شماره 414/400/715 مورخ 24/6/1382 به شرح دادنامه شماره 1410 مورخ…
 • رأی شماره ۱۱۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۳۵ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۱ و بخشنامه شماره ۹۴۷ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ اداره کل بانک کشاورزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 9/10/1386        شماره دادنامه: 1183        کلاسه پرونده: 85/868        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای امین کرمی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند2 بخشنامه شماره 335 مورخ 19/9/1381 و بخشنامه 947 مورخ 14/10/1381 اداره کل بانک کشاورزی        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند 2 بخشنامه 335(4443) مورخ 19/9/1381 اداره کل بانـک کشاورزی و متن کامل بخـشنامه شماره 947(4446) مورخ 4/10/1381 اداره مذکور مخالف صریح تبصره4 ماده واحده قان…
 • رأی شماره ۱۳۴۰ ـ ۱۳۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه رسیدگی هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی فی‌مابین کارگر و کارفرما

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 14/11/1386        شماره دادنامه: 1339، 1340        کلاسه پرونده: 84/366 و 365        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: اداره کار و امور اجتماعی کرج.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 18 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه 17 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2193 موضوع شکایت حاجی رضا جهانگیری به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی به خواسته، صدور حکم به نقض رأی صادره از هیأت حل اختلاف به شماره 22700 مورخ 23/…
 • رأی شماره۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به حکم انفصال از خدمت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 8/8/1386        شماره دادنامه: 670        کلاسه پرونده: 84/320        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای حکمت اله مولوی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 دیوان.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفتم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/147 موضوع شکایت حکمت‌اله مولوی به طرفیت، سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور بخواسته، ابطال حکم شماره 619 مورخ 21/1/1365 سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور به شرح دادنامه شماره 248 چنین رأی صادر نمود…