• نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست نظریه‌های مشورتی منتخب این اداره کل که در دی ماه سال جاری صادر شده است جهت انتشار حضورتان ارسال می‌شود. مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور   ۴۱ شماره پرونده ۱۵۸۵ ـ ۶۲ ـ ۹۲ سؤال آیا خسـارت تـأخیـر تأدیه موضـوع مـاده ۵۲۲ قانون آییـن دادرسی مـدنی به مبلغی که کارشـناسان به عنوان خسـارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرد…
 • اصلاح تصویب‌نامه موضوع افزایش حق حضور اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۴۰۸۰/ت۵۰۴۹۳هـ                                                             ۱۴/۲/۱۳۹۳ اصلاح تصویب‌نامه موضوع افزایش حق حضور اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استنـاد اصل یکصـد و سی و هـشتم قانون اساسی جـمهوری اسـلامی ایران تصویب کرد: در تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۱۴۹/ت۴۹۷۹۷هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ عبارت «نمایندگان کارگر و کارفرمای شرکت‌کننده در» جایگزین واژه «اعضای» می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ…
 • اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق سال ۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۲۷۷۹/ت۵۰۴۵۳هـ                                                             ۱۰/۲/۱۳۹۳ اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق سال ۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۷/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور…
 • آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۴۴۸۵/ت۵۰۴۱۴هـ                                                             ۱۴/۲/۱۳۹۳ وزارت نفت ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جزء (۳) بند (ق) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند: الف ـ صنایع تکمیلی و پایین‌…
 • تصویب‌نامه در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی برای مقابله مؤثر با آلودگی هوا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۲۷۸۲/ت۴۹۹۵۲هـ                                                             ۱۰/۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی برای مقابله مؤثر  با آلودگی هوا وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت کشور وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست  ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی …
 • تصویب‌نامه در خصوص پرداخت کمک هزینه حمل در خرید تضمینی چغندرقند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۴۱۳۰/ت۵۰۲۴۲هـ                                                             ۱۴/۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص پرداخت کمک هزینه حمل  در خرید تضمینی چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۳۲۷۸۶/۰۲۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در خرید تضمینی چغندرقند علاوه بر قیمت ردیف (۵) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۹۸۹/ت۴۹…
 • تصویب‌نامه در خصوص الحاق سازمان تأمین اجتماعی به فهرست دستگاه‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  تصویب‌نامه در خصوص الحاق سازمان تأمین اجتماعی به فهرست دستگاه‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی  به تخلفات اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۰۵۹۸/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده (۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب۱۳۷۲ـ تصویب کرد: سازمان تأمین اجتماعی به فهرست دستگاه‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آئین‌نامه اجرایی ق…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین نرخ فروش بنزین، نفت گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۳۲۷۹/ت۵۰۵۰۹هـ                                                             ۱۳/۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین نرخ فروش بنزین، نفت گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها وزارت نفت هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد: ۱ـ نرخ فروش بنزین، نفت گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تعیین می‌شود. ۲ـ نرخ‌های مقرر در این تصویب‌نام…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۴۱۰۱/ت۵۰۵۲۸هـ                                                             ۱۴/۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کش…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم برای سال ۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۴۴۷۵/ت۵۰۱۱۴هـ                                                             ۱۴/۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم برای سال ۱۳۹۳ وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب۱۳۷۲ـ تصویب کرد: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم برای سا…
 • قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۷۰۶/۳۱۷                                                                           ۱/۲/۱۳۹۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۳۹۶۸/۴۹۰۰۱ مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ و تأیید شور…
 • قانون تفسیر تبصره ماده (۷۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۳۰۲/۴۲۱                                                                         ۱۰/۲/۱۳۹۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفـسیر تبصره ماده (۷۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح یک فوریتی استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس…
 • قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۳۷۴/۱۲                                                                           ۱۰/۲/۱۳۹۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامـی ایران به مجمع تشخیص مـصلحت نظام ار…
 • قانون تفسیر تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۷۱۵/۳۹۹                                                                           ۱/۲/۱۳۹۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی که با عنوان طرح استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. ر…