• رأی شماره ۱۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص چگونگی طرح دعوای برقراری فوق‌العاده سختی و شرایط محیط کار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 12/3/1387        شماره دادنامه: 151        کلاسه پرونده: 87/117        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم نوش آفرین کرمانی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده 81/1972 موضوع شکایت خانم نوش‌آفرین کرمانی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به خواسته برقراری فوق‎العاده سختی و شرایط محیط کار به شرح دادنامه 2186 مورخ 7/10/1383 چنین رأی صادر نموده…
 • رأی شماره۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت یک بار کمک هزینه ازدواج فرزندان پدر و مادری که هر دو مستخدم دولت هستند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 12/3/1387        شماره دادنامه: 152        کلاسه پرونده: 87/111        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: وزارت آموزش و پرورش تهران.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 22 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2453 موضوع شکایت خانم پروین زاهدی نسب به طرفیت کانون بازنشستگی وزارت آموزش و پرورش به خواسته عدم پرداخت کمک هزینه ازدواج فرزند به شرح دادنامه شماره 2084 مورخ 26/9/1386 چنین رأی صادر نمود…
 • رأی شماره ۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص چگونگی استخدام معلمین حق‌التدریس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 20/3/1387        شماره دادنامه: 160        کلاسه پرونده: 87/131        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم شیما مقدس علی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول تجدیدنظر و هشتم بدوی دیوان.        مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 8/84/1548 موضوع شکایت خانم شیما مقدس علی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به استخدامی رسمی به شرح دادنامه 349 مورخ 1/3/1386 نظر به اینکه حسب بند 1/1 دستورالعمل اجرائی قانون به کار…
 • رأی شماره ۱۳۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند۶ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۰ ـ ۱/۲ مورخ ۹/۹/۱۳۸۵ معاونت انسانی و مدیریت وزارت نفت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 9/11/1386        شماره دادنامه: 1306        کلاسه پرونده: 86/210        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21320ـ1/2 مورخ 9/9/1385 وزارت نفت.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به اینکه تمام معیارهای تحصیلی در این دانشگاه از سطح بالایی برخوردار بوده و به استناد ماده واحده قانون تایید رشته‎های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی که مدارک این دانشگاه را معتبر دانسته و …