• رأی شماره ۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
      از فروش را دریافت می‌نمایند       تاریخ دادنامه: 30/8/1390     شماره دادنامه: 369     کلاسه پرونده: 90/823     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     درخواست‌کننده: آقای صفرعلی اصلانی     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری.     گردش کار:  آقای صفرعلی اصلانی در لایحه دادخواهی خود اعلام کرده است که شعب 23 و 15 دیوان عدالت اداری در موضوع مشابه، آراء متعارض صادر کرده‎اند و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است. مشارالیه در لایحه خویش ت…
 • رأی شماره ۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال حکم مقرر در تبصره یک ماده۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  باید با رعایت تبصره2 ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 انجام شود     تاریخ دادنامه: 30/8/1390      شماره دادنامه: 361     کلاسه پرونده: 90/816    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    درخواست‌کننده: آقای احمد کرفی    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری     گردش کار: آقای احمد کرفی در دادخواهی خود اعلام کرده است علی‎رغم این که اینجانب و یکی از همکارانم بیش از 20 سال سابقه خدمت داشته‎ایم، سازمان متبوع ما با استناد …
 • رأی شماره‌های ۳۶۲ـ ۳۶۳ـ۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع هرگونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستخدم منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  متبوع مستخدم شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توأمان می‌باشد     تاریخ دادنامه: 30/8/1390           شماره دادنامه: 364، 363، 362    کلاسه پرونده: 90/870، 90/820، 90/819    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    درخواست‌کننده: آقایان غلامحسین علوی مقدم، بهروز شجاعی و حسین فریدونی    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری     گردش‌کار: آقایان غلامحسین علوی‌مقدم و بهروز شجاعی و حسین فریدونی به موجب دادخواستهای جداگانه اعلام کرده‎اند که در شعب دیوان ع…