• رأی شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده۳ آیین‌نامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و بخشنامه شماره۱۷۶۴۸/ب مورخ ..

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره 275  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده3 آیین‌نامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و بخشنامه شماره17648/ب مورخ24/12/1376 مدیرکل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی         تاریخ: 8/5/1385        شماره دادنامه: 275        کلاسه پرونده: 82/691        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای حمید زارع.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده3 آیین‌نامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 مدیرکل بهد…
 • رأی شماره۲۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان بازگرداندن کارکنانی که بموجب مصوبه ۱۸۷۹۶/ت۲۵۶۳۸ هـ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۱ هیأت وزیران ...

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره272 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان بازگرداندن کارکنانی که بموجب مصوبه 18796/ت25638 هـ مورخ 25/4/1381 هیأت وزیران از وزارت جهاد کشاورزی  به وزارت نیرو منتقل گردیده‌اند بدون رضایت آنان         تاریخ: 8/5/1385        شماره دادنامه: 272        کلاسه پرونده: 84/991        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای کوروش فرهادپور.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2و11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دهم در رسید…
 • رأی شماره ۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شمول قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل نسبت به کارکنان ..

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره 274  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شمول قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل نسبت به کارکنان سازمان تأمین اجتماعی         تاریخ: 8/5/1385        شماره دادنامه: 274        کلاسه پرونده: 82/732        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای علی اکبر عظامی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/129 موضوع شکایت آقـ…
 • رأی شماره ۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص محاسبه مالیات از املاک استیجاری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 8/5/1385        شماره دادنامه: 270        کلاسه پرونده: 82/682        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم بدوی و شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/286 موضوع شکایت آقای عبدالعلی غفاری به طرفیت، شورای عالی مالیاتی ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته، ابطال نامه 10597ـ4/3 مورخ 19/11…
 • رأی شماره ۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص موضوعات قابل طرح در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 8/5/1385        شماره دادنامه: 265        کلاسه پرونده: 82/664        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای عدنان ذبیحی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10، 15و19 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/174 موضوع شکایت آقای عثمان علیرمائی به طرفیت، اداره کار و امور اجتماعی کردستان به خواسته نقض رأی شماره 345/78/974 مورخ 21/12/1378 به شرح دادنامه شماره 1192 مورخ 21/9/1379 حکم به رد شکایت ص…
 • رأی شماره ۲۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱۳۲۵۶/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ شهرداری بندرعباس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 1/5/1385        شماره دادنامه: 257        کلاسه پرونده: 82/986        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 13256/1 مورخ 2/6/1381 شهرداری بندرعباس.        مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، قانون اراضی مستحدثات ساحلی مصوب 29 تیرماه 1354 بعد از آن که در ماده یک قانون مارالذکر به تعریف اراضی مستحدثات و سایر مصادیق مشمول قانون پرداخته در ماده 2 به صراحت عرض اراضی ساحلی…
 • رأی شماره ۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص موضوعات قابل طرح در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 8/5/1385        شماره دادنامه: 265        کلاسه پرونده: 82/664        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای عدنان ذبیحی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10، 15و19 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/174 موضوع شکایت آقای عثمان علیرمائی به طرفیت، اداره کار و امور اجتماعی کردستان به خواسته نقض رأی شماره 345/78/974 مورخ 21/12/1378 به شرح دادنامه شماره 1192 مورخ 21/9/1379 حکم به رد شکایت ص…
 • رأی شماره ۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال سـؤال و جواب شمـاره ۴ بخشنـامه شمـاره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مـورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ و اظهارنظـر ...

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره 267  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال سـؤال و جواب شمـاره 4 بخشنـامه شمـاره 6377/1802 مـورخ 23/1/1382 و اظهارنظـر شماره 27524/1802  مـورخ 1/4/1382 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور         تاریخ: 8/5/1385        شماره دادنامه: 267        کلاسه پرونده: 82/660        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمدعلی جبلی بامکان        موضـوع شکایت و خواسته: ابطال سـؤال و جواب شمـاره 4 بخشنـامه شمـاره 6377/1802 مـورخ 23/1/1382 و اظهارنظـر شماره 27524/1802 مـورخ…