• رأی شماره۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع با توجه به ماده۱۳ قانون حمایت از آزادگان، پرداخت عیدی دوران اسارت وجاهت قانونی ندارد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
         تاریخ: 15/9/1389                شماره دادنامه: 381            کلاسه پرونده: 89/605       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 2580 مورخ 16/11/1387، در پرونده کلاسه 1/87/921، صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت با دادنامه شماره 337 مورخ 27/3/1386، در پرونده کلاسه 14/85/1337 صادره از شعبه 14 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت.       گردشکار: رئیس هیأت مدی…
 • رأی شماره ۳۸۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در تبصره۶ ماده۹ قانون زمین‌شهری مصوب۲۲/۶/۱۳۶۶ مفید حصر تفویض اختیار به وزارت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  مسکن و شهرسازی می‌باشد        تاریخ: 22/9/1389                شماره دادنامه: 387              کلاسه پرونده: 88/987       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای محمدحسین دلال باشی اصفهانی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 300 مورخ 24/3/1375، در پرونده کلاسه 73/976، صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1110 مورخ 21/7/1373، در پرونده کلاسه ت1/72/674، صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت. …
 • رأی شماره۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تحت پوشش بیمه قرار دادن کارکنان بنیاد مستضعفان از بدو تأسیس در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۶۱ با توافق

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  سازمان تأمین اجتماعی منافاتی با قانون ندارد        تاریخ: 1/9/1389                شماره دادنامه: 374                  کلاسه پرونده: 89/578       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: مدیرکل سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 912 مورخ 12/5/1388، در پرونده کلاسه 17/87/70، صادره از شعبه 17 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و دادنامه شماره 2910 مورخ 25/8/1388، در پرونده کلاسه 25/88/1570، صادره از شعبه 2…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دولت‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایـران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر دولت‌آباد در جلسه مورخ 26/4/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.       1ـ اراضی با کاربری « زراعی با قابلیت تبدیل به فضای سبز» به عنوان فضای سبز تثبیت گردد و تغییر آن به عنوان تغییر در اساس طرح محسوب و اراضی با کاربری « زراعی با قابلیت تبدیل به اداری» از محدوده شه…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر تایباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی       در اجـرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجـه به تصویب طرح جامع شهر تایباد در جـلسه مورخ 28/10/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.       1ـ اراضی ذخیره از محدوده خارج گردد.       2ـ گورستان پیشنهادی از محدوده خارج و در مکان مناسب با رعایت ضوابط جانمائی گردد.       3ـ حریم پیشنهادی براساس قابلیتها و فعالیتهای غالب پهنه‌بندی …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر پاکدشت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان تهران        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/3/1389؛ طرح حوزه شهری و جامع شهر پاکدشت را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، که توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ…