• رأی شماره ۱۰۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 25/9/1386        شماره دادنامه: 1036        کلاسه پرونده: 85/978        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای هاشم کیانی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1317 موضوع شکایت هاشم کیانی به طرفیت، وزارت جهاد کشاورزی به خواسته، صدور حکم به سمت همترازی در رتبه دبیر سومی و ابطال احکام کارگزینی مغایر، به شرح دادنامه شماره 3063 مورخ 23/12/138…
 • رأی شماره ۹۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده کارانه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 29/8/1386        شماره دادنامه: 902        کلاسه پرونده: 85/552        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای اسماعیل گلشنی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 بدوی و 2 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2063 موضوع شکایت مرتضی اردبیلی حقیقی به طرفیت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد به خواسته، درخواست پرداخت حق کارانه در فاصله زمانی 1375ـ 1376 ـ 1377ـ 1378 به مأخذ کامل، به شرح…
 • رأی شماره ۹۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام متعهدین خدمت به آموزش و پرورش با اتمام موفقیت‌آمیز دوره مربوطه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 4/9/1386        شماره دادنامه: 926        کلاسه پرونده: 85/252        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای صمد عجم.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، یازدهم، سیزدهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/235 موضوع شکایت آقای عبد آزمانی فرزند حسن به طرفیت، اداره آموزش و پرورش به خواسته، بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 851 مورخ 10/5/1381 چنین رأی صادر نموده است…
 • رأی شماره ۱۱۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص خدمات رفاهی و تشویقی و کمک هزینه مسکن مستخدمان دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 2/10/1386        شماره دادنامه: 1139        کلاسه پرونده: 86/399        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهارم و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2643 موضوع شکایت آقای اکبر نجفی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش کرمانشاه به خواسته، پرداخت کمک هزینه مسکن به صورت نقدی به شرح دادنامه شماره 345 مورخ 2…
 • رأی شماره ۹۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت مستخدمین از آزمایشی به رسمی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 4/9/1386        شماره دادنامه: 928        کلاسه پرونده: 84/770        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای بهروز عبدیل زاده.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 31 و 6 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1172 موضوع شکایت آقای بهروز عبدیل‌زاده به طرفیت، وزارت بازرگانی به خواسته، اعتراض به مدلول نامه شماره 25273/21 مورخ 3/8/1378 مدیرکل امور اداری وزارت بازرگانی به شرح دادنا…
 • رأی شماره ۱۴۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از اساسنامه شرکتهای زراعی مصوب هیأت وزیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 5/12/1386        شماره دادنامه: 1421        کلاسه پرونده: 82/662        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمدرضا رعنایی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از اساسنامه شرکتهای زراعی مصوب هیأت وزیران.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، شرکتهای زراعی بدون جلب رضایت و موافقت خرده مالکین به پشتوانه عنوان دولتی بودن این شرکتها از سال 1364 اراضی را به اجبار تصرف نموده‎اند و مطابقت آن را با احکام مزارعه توجیه می‎…
 • رأی شماره ۸۵ ـ۷۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده جذب و نگهداری مستخدمین قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در مناطق محروم و دورافتاده و جنگی انجام وظیفه می‌کنند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 22/8/1386        شماره دادنامه: 85ـ723        کلاسه پرونده: 85/259، 357        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 17، 18 و 19 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1579 موضوع شکایت آقای ملک علی فروتن‌نیا به طرفیت، راه آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته، عدم اجرای رأی هیأت عمومی 383ـ382 مورخ 5/12/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در…
 • رأی شماره ۱۲۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۵۴۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شاندیز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 9/11/1386        شماره دادنامه: 1299        کلاسه پرونده: 84/972        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای حسین ایزدی‌دوست.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 543 مورخ 24/7/1382 شورای اسلامی شهر شاندیز.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر شاندیز طی مصوبه شماره 543 مورخ 24/7/1382، اخذ مبلغ دو هزار ریال عوارض از فروش هر سیخ شیشلیک را تصویب نموده که به دلایل ذیل غیرقانونی است. 1ـ به استناد تبصره ذیل ماده 77…