• رأی شماره ۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   تخلف انتظامی نمی‌باشد                                                                           تاریخ دادنامه: 7/9/1390     شماره دادنامه: 386      کلاسه پرونده: 90/872     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     درخواست کننده: رضا گلوی ثانی     موضوع شـکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شـده از شعب دیوان عدالت اداری      گردش کار: آقای رضا گلوی‌ثانی و یکی دیگر از همکارانش که از کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند، توسط مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کارکنان نیروی انتظامی…
 • رأی شماره ۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   تخلف انتظامی نمی‌باشد                                                                           تاریخ دادنامه: 7/9/1390     شماره دادنامه: 386      کلاسه پرونده: 90/872     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     درخواست کننده: رضا گلوی ثانی     موضوع شـکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شـده از شعب دیوان عدالت اداری      گردش کار: آقای رضا گلوی‌ثانی و یکی دیگر از همکارانش که از کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند، توسط مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کارکنان نیروی انتظامی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر تکاب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 23/8/1390؛ طرح جامع شهر تکاب را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه اورامانات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   (شامل شهرستانهای پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی)                                                                  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/9/1390؛ طرح…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قهدریجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                                 استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 23/8/1390؛ طرح جامع شهر قهدریجان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر شوط

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 23/8/1390 طرح جامع شهر شوط را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظای…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر مهاباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 23/8/1390؛ طرح جامع شهر مهاباد را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی به محدوده شهر پیش‌قلعه (جهت تامین اراضی مسکن مهر)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                               استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی     در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/9/1390؛ الحاق اراضی به میزان 6/5 هکتار به محدوده شهر پیش‌قلعه به صو…