• اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخ ۲/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوانعالی کشور

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
             بدینوسیله عنوان رأی وحدت شماره 687 مورخ 2/3/1385 دیوانعالی کشور مندرج در صفحه اوّل روزنامه رسمی شماره 17865 مورخ 7/4/1385 بدین ترتیب تصحیح می‌گردد:         صلاحیت‌کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ‌کمتر از هجده سال تمام با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره مستثنا گردیده است.…