• رأی شماره ۲۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد تصمیم کارگروه موضوع ماده۹ تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ دادنامه: 6/6/1391        شماره دادنامه: 298        کلاسه پرونده: 91/711       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری       شاکی: سازمان صنایع و معادن استان قم       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری        گردش کار: رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:       «در خصوص تعدیل نیروی انسانی کارخانه چینی حمید به استحضار می‌رساند در راستای اجرای ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و آیین‌…
 • رأی شماره ۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع، مرجع صلاحیتداردر مورد صدور مجوز پروانه تأسیس کارگاههای مستقل دندان‌سازی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
             تاریخ دادنامه: 13/6/1391        شماره دادنامه: 316     کلاسه پرونده: 91/777           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری           شاکی: آقای علیرضا امیرخانی           موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری            گردش کار: آقای علیرضا امیرخانی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در موضوع الزام به صدور پروانه تأسیس کارگاه مستقل دندان‌سازی بر اساس گواهی‌های صادر شده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور شعب دیوان عدالت اداری، آراء معارض ص…
 • رأی شماره ۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی اشخاص اعاده به خدمت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                                         /7/1391      تاریخ دادنامه: 20/6/1391        شماره دادنامه: 330      کلاسه پرونده: 91/779      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      شاکی: آقای سیدمیرزا آقاموسوی      موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری       گردش کار: آقای سیدمیرزا آقاموسوی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته الزام به پرداخت حقوق ایامی که ب…
 • رأی شماره ۲۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رابطه استخدامی اشخاص مشغول به تحصیل در دبیرستان جهاد سازندگی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ دادنامه: 6/6/1391         شماره دادنامه: 299        کلاسه پرونده: 91/712        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری        شاکی: آقای فتح‌اله زندی        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری         گردش کار: آقای فتح‌اله زندی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که از دانش‌آموزان دارای تعهد خدمتی مشغول تحصیل در مقطع دبیرستان جهاد سازندگی بوده است، با تقدیم شکوائیه‌ای به شعبه هشتم دیوان عدالت اداری الزام جهاد کشاورزی استان کردستان به پرداخت ح…
 • رأی شماره ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تعیین و تطبیق طبقه شغلی دارندگان مدرک فوق‌دیپلم که در گمرک ایران شاغل می‌باشند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ دادنامه: 13/6/1391        شماره دادنامه: 320       کلاسه پرونده: 91/780         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری         شاکی: آقای اسماعیل زرسنج          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری          گردش کار: آقای اسماعیل زرسنج به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی به طرفیت گمرک ایران و سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور به خواسته الزام به تشخیص و تعیین طبقات شغلی دارندگان مدرک فوق دیپلم که…
 • رأی شماره ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ضوابط و نحوه فعالیت مؤسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
        تاریخ دادنامه: 13/6/1391       شماره دادنامه: 318        کلاسه پرونده: 90/726      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      شاکی: آقای حسن کیان      موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری        گردش کار: آقای حسن کیان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب اول، سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض مؤسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان به اقدام وزارت آموزش و پرورش در تعطیلی مؤسسه، آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی…
 • رأی شماره ۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی اشخاص اعاده به خدمت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره هـ/۹۱/۷۷۹                                                                          /۷/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۰/۶/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۳۳۰      کلاسه پرونده: ۹۱/۷۷۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیدمیرزا آقاموسوی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای سیدمیرزا آقاموسوی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته الزام به پرداخت حقوق ایامی که بلاوجه ا…
 • رأی شماره ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تعیین و تطبیق طبقه شغلی دارندگان مدرک فوق‌دیپلم که در گمرک ایران شاغل می‌باشند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره هـ/۹۱/۷۸۰                                                                          ۴/۷/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۳/۶/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۳۲۰        کلاسه پرونده: ۹۱/۷۸۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای اسماعیل زرسنج موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای اسماعیل زرسنج به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی به طرفیت گمرک ایران و سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور به خواسته…
 • رأی شماره ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ضوابط و نحوه فعالیت مؤسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره هـ/۹۰/۷۲۶                                                                          ۴/۷/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۳/۶/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۳۱۸        کلاسه پرونده: ۹۰/۷۲۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسن کیان موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  گردش کار: آقای حسن کیان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب اول، سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض مؤسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان به اقدام وزارت آموزش و پرورش…
 • رأی شماره ۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع، مرجع صلاحیتدار در مورد صدور مجوز پروانه تأسیس کارگاههای مستقل دندان‌سازی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره هـ/۹۱/۷۷۷                                                                          ۸/۷/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۳/۶/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۳۱۶     کلاسه پرونده: ۹۱/۷۷۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علیرضا امیرخانی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای علیرضا امیرخانی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در موضوع الزام به صدور پروانه تأسیس کارگاه مستقل دندان‌سازی بر اساس گواهی‌های صادر شده از سوی سازمان آموزش فنی و …
 • رأی شماره ۲۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رابطه استخدامی اشخاص مشغول به تحصیل در دبیرستان جهاد سازندگی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره هـ/۹۱/۷۱۲                                                                          ۵/۷/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۶/۶/۱۳۹۱         شماره دادنامه: ۲۹۹        کلاسه پرونده: ۹۱/۷۱۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای فتح‌اله زندی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای فتح‌اله زندی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که از دانش‌آموزان دارای تعهد خدمتی مشغول تحصیل در مقطع دبیرستان جهاد سازندگی بوده است، با تقدیم شکوائیه‌ای به شعبه هش…
 • رأی شماره ۲۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد تصمیم کارگروه موضوع ماده۹ تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره هـ/۹۱/۷۱۱                                                                          ۸/۷/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۶/۶/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۲۹۸        کلاسه پرونده: ۹۱/۷۱۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان صنایع و معادن استان قم موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که: «در خصوص تعدیل نیروی انسانی کارخانه چینی حمید به استحضار می‌رساند در راستای اجرای ماده…
 • تصویب‌نامه درخصوص قیمت‌گذاری اقلامی که با نرخ ارز مرجع وارد می‌شوند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۳۴۲۶۸/ت۴۷۸۹۸هـ                                                              ۸/۷/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص قیمت‌گذاری اقلامی که با نرخ ارز مرجع وارد می‌شوند وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ـ با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری خواهند بود. بانک مرکزی جمهور…
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان ایلام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۳۵۹۷۰/ت۴۷۶۶۹هـ                                                            ۱۰/۷/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان ایلام وزارت کشور هیئت‌وزیران در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۶۷۳۸/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۰ وزارت کـشور و به اسـتناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب نمود: الف ـ دهستان رودبار به مرکزیت روستای ظهیری علیا شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد، در تابعیت بخش شیروا…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی کاغذ روزنامه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۳۵۰۶۲/ت۴۷۹۱۷هـ                                                              ۹/۷/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی کاغذ روزنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سود بازرگانی کاغذ روزنامه موضوع ردیف تعرفه شماره (۴۸۰۱۰۰۰۰) صفر درصد تعیین می‌شود.                                                             معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی…