• اختصاص سهمیه برای داوطلبان شهرستانهای قلعه گنج، منوجان و رودبار ‏جنوب استان کرمان در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و مامایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  ‏(مصوب جلسه 609 مورخ 13/6/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)‏         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 609 مورخ 13/6/1386 موضوع اختصاص ‏سهمیه ویژه برای داوطلبان شهرستان‌های قلعه‌گنج، منوجان و رودبار جنوب استان کرمان ‏را به شرح ذیل تصویب نمود:‏        ‏« سهمیه‌ای به میزان یک نفر در هر یک از رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، ‏داروسازی و مامایی برای داوطلبان هر یک از شهرستان‌های قلعه گنج، منوجان و رودبار ‏جنوب استان کرمان در آزمون ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بمدت 4 سال ‏اختصاص می‌یابد.»‏…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر جویبار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مازندران         در اجرای بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ‏با توجه به تصویب طرح جامع شهر جویبار در جلسه مورخ 1/5/1385 شورای برنامه‌ریزی ‏و توسعه استان مازندران، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است دستور فرمایید با ‏توجه به دو شرط زیر نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح ‏به مراجع ذیربط اقدام شود.‏        ‏1ـ نظر به اهمیت مسأله بازیافت پسماندهای فلزی و پلاستیکی در محیط زیست ‏حساس منطقه و جایگا…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر مریوان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کردستان         در اجرای بنـد 12 مصوبه مـورخ 14/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ‏ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مریوان ‏موضوع تقلیل و افزایش محدوده در جلسه مورخ 10/4/1385 شورای برنامه‌ریزی و ‏توسعه استان کردستان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام ‏مراحل ابلاغ مصوبـه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. ضمناً ‏مقرر شد:‏        با توجه به تصویب طرح تفصیلی در سال 1384، در صورتیکه…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر سراوان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستان         در اجرای بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ‏با توجه به تصویب طرح جامع شهر سراوان در جلسه مورخ 28/5/1385 شورای ‏برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند ‏است دستور فرمایید نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح ‏به مراجع ذیربط اقدام شود.‏…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر بانه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کردستان         در اجرای بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ‏ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر بانه در جلسه مورخ 11/9/1385 شورای ‏برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است ‏نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط ‏اقدام شود.‏ رئیس ثبت اسناد و املاک کرج…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر لار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان فارس         در اجرای بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ‏با توجه به تصویب مغایرت‌ اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لار موضوع الحاق ‏اراضی 12 هکتاری در جلسه مورخ 2/8/1383 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس، ‏ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ‏ارسال نقشه حاوی جانمایی اراضی بر روی نقشه طرح تفصیلی شهر به مراجع ذیربط اقدام ‏شود.‏ معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معمار…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر کهنوج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کرمان         در اجرای بند 12 مـصوبه مورخ 14/5/1386 شورایعالی شـهرسازی و مـعماری ‏ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر کهنوج در جلسه مورخ 1/5/1385 شورای ‏برنامه‌ریزی و توسعـه استان کرمان، ضمن تنفیذ مصـوبه مذکور، خواهشمند است ‏نسـبت به انجام مراحـل ابلاغ مصوبه و دسـتور ارسال مدارک طـرح به مراجع ذیربط ‏اقدام شود.‏…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر آبیک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان قزوین         در اجرای بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ‏و با توجه به تصویب طرح جامع شهر آبیک در جلسه مورخ 12/5/1385 شورای ‏برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور با شرایط زیر، خواهشمند ‏است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط ‏اقدام شود.‏        الف) بررسی مسائل زیست محیطی در مورد بهره‌برداری کاربری‌های عمده خارج از ‏محدوده (شامل گورستان، مرکز جمع‌آوری زباله، کار…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر آبیک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان قزوین         در اجرای بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ‏و با توجه به تصویب طرح جامع شهر آبیک در جلسه مورخ 12/5/1385 شورای ‏برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور با شرایط زیر، خواهشمند ‏است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط ‏اقدام شود.‏        الف) بررسی مسائل زیست محیطی در مورد بهره‌برداری کاربری‌های عمده خارج از ‏محدوده (شامل گورستان، مرکز جمع‌آوری زباله، کار…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر ابرکوه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان یزد         در اجرای بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ‏با توجه به تصویب طرح جامع شهر ابرکوه در جلسه مورخ 1/11/1384 شورای برنامه‌ریزی و ‏توسعه استان یزد، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ‏ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. ضمناً خواهشمند ‏است دستور فرمایید مقرر گردد برای منطقه درخت سرو، طرح موضعی خاص با دیدگاه ‏طراحی شهری ظرف مدت یک سال تهیه شود.‏ رئیس ثبت اسناد …